+7 (727) 356 11 01, +7 (701) 722 62 11

Sıkça Sorulan Sorular

“Limited Şirketler ve İlave Sorumlu Şirketler hakkında” Kazakistan Cumhuriyeti Kanununa göre bir limited Şirketi bir Şirket ünvanına sahip olmalı hem de “Limited Şirketi” kelimeleri ya da “Ltd. Şti.” kısaltmaları içermelidir. Bir limited şirketinin kurulması Şirket kurucularının Şirketin Ana Sözleşmesinin tanzim edilmesi ile başlayıp  tüzel şahıs sıfatı ile Şirketinin devlet tescilinin yapılması ile tamamlanır.

Şirketin Ana Sözleşmesi
Bir limited şirketinin ana sözleşmesi yazılı şeklinde akit edilip her bir kurucu veya kurucunun yetkili temsilcisi tarafından imzalanır ve noter tarafından tasdik edilir.

Tüzük
Bir Limited Şirketinin Tüzüğü Tüzel Şahıs sıfatı ile şirketin hukuki statüsünü belirleyen bir belgedir. Şirketin devlet tescili sırasında Şirket Tüzüğü kuruluş bir belgesi olarak kabul edilir. Limited Şirketinin Tüzüğü aşağıdakileri içermelidir:

1) Şirket ünvanı, bulunduğu yeri ve adresi;

2) Şirket İştirakçılarının ünvanları, bulundukları yerleri, adresleri, banka bilgilerinin (Kurucu bir Tüzel Şahıs olduğu halde)  yazılmasıyla veya Şirket İştirakçılarının adları, ikamet yerleri ve kimlik belgelerin bilgilerinin (Kurucu bir  birey olduğu halde) yazılmasıyla birlikte Şirket İştirakçıların hazirun cetveli (Şirket İştirakçıların sicil kayıtları kayıt memuru tarafından gerçekleştirildiği şirketler hariç);

3) Şirketin kuruluş sermayesinin miktarı hakkında bilgi;

4) Şirket organlarının oluşturulma ve yetki düzeni;

5) Şirket faaliyetinin yeniden yapılandırılma ve feshine ilişkin koşulları;

6) Şirket İştirakçıların sicil kayıtları kayıt memuru tarafından gerçekleştirildiği durumda Şirketin net gelirinin dağıtılma düzeni.

7) Şirket İştirakçılarına ve hisse alıcılarına şirket faaliyetleri hakkında bilginin verilme düzeni ve süreleri/

8) Şirket İştirakçıların hak ve yükümlülükleri.

Şirket Tüzüğü’nde Kazakistan Cumhuriyeti Kanunlarına aykırı olmayan diğer hükümleri de içerilebilir.

Şirket Tüzüğünde Şirket faaliyetinin konusu ve amacı öngörülmüş olabilir.

Kuruluş Sermayesi

Şirket sermayenin başlangıç ​tutarı kurucularının katkı paylarının toplamına eşit olup asgari kuruluş sermayesi en az yüz KZT tutarında olan küçük ölçekli işletmesi olan Limited Şirketleri hariç Limited Şirketinin devlet tescili için belgelerin ibraz  edilme tarihindeki en az aylık hesaplama endeksinin 100 katına eşdeğer tutarında olabilir.

Bir Limited Şirketinin kuruluş sermayesine katkı payı olarak arsa kullanma hakları fikri faaliyet sonuçlarının hakları ve diğer mülkiyet dahil olup para, menkul kıymetler, eşyalar, ayni haklar olabilir.

 

Limited Şirketinin Kuruluş Sermayesindeki hisse payının satışı hakkında tek İştirakçı kararının (ya da İştirakçılar Genel Kurul Protokolünün) hazırlanıp tanzim edilmesi gerekir.

  1. Bir Limited Şirketi’ndeki bir hisse payının satınalımı hakkında gelecekteki İştirakçının kararı.
  2. Noterlikte satış sözleşmesini tanzim etmek.
  3. Limited Şirketi Tüzüğünün yeni bir yazılış şeklinde onaylamak ve noter tasdiğini yaptırmak.
  4. Nüfus Hizmetleri Merkezi’nde Şirketin yeniden devlet tescilini gerçekleştirmek.

Şirket sermayenin başlangıç ​tutarı kurucularının katkı paylarının toplamına eşit olup asgari kuruluş sermayesi en az yüz KZT tutarında olan küçük ölçekli işletmesi olan Limited Şirketleri hariç Limited Şirketinin devlet tescili için belgelerin ibraz  edilme tarihindeki en az aylık hesaplama endeksinin 100 katına eşdeğer tutarında olabilir.

Bir Limited Şirketinin kuruluş sermayesine katkı payı olarak arsa kullanma hakları fikri faaliyet sonuçlarının hakları ve diğer mülkiyet dahil olup para, menkul kıymetler, eşyalar, ayni haklar olabilir.

Şirketin Ana Sözleşmesi, bir tüzel şahısın kurulması anında bu tüzel şahısın kurucuları arasında akit edilen bir sözleşmedir.

Bir Limited Şirketinin Ana Sözleşmesi aşağıdaki düzeninde tanzim edilir:

– yazılı şeklinde;

– her kurucu veya yetkili temsilcisi tarafından imzalanır.

– noter tasdiği yaptırılır.