+7 (727) 356 11 01, +7 (701) 722 62 11

Sıkça Sorulan Sorular

Küçük ölçekli işletmeleri olarak Kanunun 429.cu ve 433.cü maddelerinde belirtilen şahıs şirketler ve tüzel şahıslar kabul edilir.

Basitleştirilmiş beyanname tmelindeki özel vergi rejimini şahıs şirketler ve işbu Kanunun 428.ci maddesinin 3.cü ve 4.cü bentlerde belirtilen kişiler olmayan ve aşağıdaki şarlara uygun olan tüzel şahıslar uygularlar

1) şahıs şirketler için:

vergi dönemi için ortalama çalışan sayısı kendi şahıs şirketinin sahibi de dahil olmak üzere yirmi beş kişidir;

vergi dönemi için marjinal geliri Cumhuriyeti Bütçesi Kanunu ile belirlenen ve ilgili mali yılının 1 Ocak gününde geçerli olan asgari maaş ücretinin 1400 katıdır.

Özel vergi rejimi ödeme kaynağında kesilen vergiler hariç olmak üzere küçük ölçekli işletmeler için sosyal verginin, kurumsal veya bireysel gelir vergilerinin hesaplanması ve ödenmesi için basitleştirilmiş bir düzeni kurmaktadır. İşbu maddede belirtilmeyen vergiler ve bütçeye ödenen diğer zorunlu ücretleri ile ilgili vergi raporlarının hesaplanması, ödenmesi ve sunulması genel olarak belirlenen düzenine uygun olarak yapılır.

Bir patenta veya basitleştirilmiş beyanname temelinde özel vergi rejimleri uygulayan mükellefleri için vergilendirme mevzusu işbu maddenin 8.fıkrası (427.maddesinin 3.fıkrası) uyarınca yapılan

düzletmeler dahil olarak işbu maddenin 4.fıkrasında belirtilen bütün gelir türlerinden oluşan ve vergi dönemi için Kazakistan Cumhuriyeti’nin Hudutları dahilinde elde edilen (alacağı olan) gelirdir.

 

Vergi Kanunu’nun 427.maddesinin 4.bendine göre küçük ölçekli işletmeler için özel vergi rejimleri uygulayan vergi mükelleflerin gelirine işbu bölüm uyarınca belirlenen tutarlardaki gelirlerin aşağıdaki türleri dahildir:

 

1) imtiyaz hakkı, taşınmazların kiraya verilmesinden elde edilen gelirler dahil olmak üzere malların satışından, işlerin yapılmasından elde edilen gelir;

2) yükümlülüklerin imha edilmesinden kaynaklanan geliri;

3) talep etme hakkının temlik edilmesinden kaynaklanan gelir;

4) ortak faaliyetlerin gerçekleştirilmesinden elde edilen gelirler;

5) Tahakkuk edilen veya Borçlu tarafından Kabul edilen para cezası, ceza faizleri ve diğer ceza yaptırımların türleri (genel olarak belirlenen düzeninde bütçe ile vergi mükellefinin hesaplaşmaları gerçekleştirdiği dönemde vergiden düşülmesine ait ettirilmediği gerekçesiz olarak kesilmiş para cezaların bütçeden iade edilenler hariç);

6) giderlerin karşılanması üzere devlet bütçesinden alınan tutarlar;

7) envanter sırasında tespit edilen maddi değerlerin fazlaları;

8) Girişimcilik amaçlarla kullanılması için amaçlanan mülkiyet biçiminde karşılıksız şeklinde elde edilen gelir(bağışlama yardımı ve sponsorluk yardımı haricinde);

9) kiralanmış mülkün bakım ve onarımı için şahıs şirketi olan kiralayanın giderlerinin

kiracı tarafından tazmin edilmesi;

10) Kİra Sözleşmesine gore ödemeler olarak mahsup edilen ve şahıs şirketinde kiraya alınan mülkiyetinin bakımı ve onarımı için kiracının giderleridir.

Şahıs Şirketi olan gerçek kişiler Vergi Yasası’nın 427. maddesinin 6.fıkrası ile aşağıdakilerin boyutlarını belirlediğini belirlenmektedir:

1) İşbu Kanunun 180., 180-1., 180-2. ve 180-3.maddeleri ile tespit edilen usullere uygun olarak gayrimenkul gelirin boyutu;

2) İşbu Kanunun 184.maddesi ile belirlenen düzenindeki diğer gelirlerin boyutu;

3) işbu Kanunun 19. Bölümü ile belirlenen düzeninde ödeme kaynağında vergilendirilebilir gelirlerin boyutu;

4) İşbu Kanunun 183.maddesinin 1.fıkrası ile belirlenen düzeninde işbu maddenin 1) – 3) bentlerde ve işbu maddenin 4.fıkrasında belirtilmeyen gelirlerin boyutudur.

Bu durumda bireysel gelir vergisinin hesaplanması ve ödenmesi hem de işbu maddenin 1), 2) ve 4) fıkralarında belirtilen vergilerle ilgili vergi raporlarının sunulması işbu Kanunun 20. ve 21.bölümlerle belirtilen düzeninde gerçekleştirilir.

Vergi Kanunu’nun 184.maddesi uyarınca vergilendirmeye tabi olan vergi mükellefinin diğer gelirlere Kazakistan Cumhuriyeti’nin Hudutları dışındaki kaynaklardan elde edilen gelirler aittir. Diğer gelirler için Bireysel Gelir Vergisi %10 oranında hesaplanır (158.maddesi). Kazakistan Cymhuriyeti’nin Hudutları dışından gelirleri elde eden Şahıs Şirketi (Özel Vergi Rejimi (yani basitleştirilmiş vergi beyannamesi)) Kanunun 185.maddesi gereği 240.00 formuna göre beyannameyi sunmalıdır. Bireysel Gelir Vergisi Beyannamesi bulunduğu (ikamet ettiği)

yerindeki vergi kurumuna en geç rapor vergi döneminden sonraki gelen yılının 31 Mart gününe kadar sunulmalıdır (186.maddesinin 1.bendi).

Bu durumda, Vergi Kanunu’nun 427. Maddesi uyarınca vergilendirme hususuna dahil ettirilen gelirlerle ilgili patenta veya basitleştirilmiş vegi beyannamesi temelinde çalışan küçük ölçekli işletmeler için özel vergi rejimini kullanan Şahıs Şirketler Vergi Kanunu’nun 185. maddesinin 3.fıkrasına göre bireysel gelir vergisi beyannamesini sunmazlar.

SONUÇ:

Böylece, Şahıs Şirketi Vergi Kanunu’nun 427. maddesinin 4.fıkrasında belirtilen ve Kazakistan Cumhuriyeti’nin Hudutları dahilinde elde edilen gelirleri 910.00 formuna dahil eder ve vergileri Vergi Kanunu’nun 436. maddesinin hükümlerine göre  hesaplar (%3) ve Kazakistan Cumhuriyeti’nin Hudutları haricinde elde edilen gelirleri 240.00 form beyannamesinde yansıtır ve Bireysel Gelir Vergisinin yüzde 10 oranını uygular.

Vakıf, Kazakistan Cumhuriyeti Medeni Kanunu’nun 107.maddesine göre sosyal, yardım, kültürel, eğitimsel ve diğer sosyal ve toplum açıdan yararlı amaçlar peşinde giden gönüllü mülkiyet katkıları temelinde vatandaşların ve (veya) tüzel şahıslar tarafından kurulan bir üyeliğe sahip olmayan ticari olmayan kuruluşudur.

Vakıf tüzel bir şahıs olup kamu dolaşımında vakfın organlarca temsil edilir ve kendi bilanço ve banka hesabına sahiptir.

Kurucular tarafından vakfa devir edilen mülkiyet vakfın mülkiyetidir.

Vakıf kurucuları vakfın varlıklarına ilişkin sahiplik mülk haklara sahip değildir.

Vakfın finansal kaynağı para hem de kurucuların diğer mülkiyeti, sponsorluğu, gönüllü bağışlar ve diğer yasal gelirleridir.

 

Vakfın yönetim düzeni ve vakıf organların oluşturulma düzeni Vakıf Kurucularca onaylanan Vakıf Tüzüğü ile belirlenir.

Vakıf Tüzüğü işbu Kanunun 41.maddesinin 5.fıkrasında içerilen bilgiler dışında Vakıf Organları hakkında, Vakfının yetkili kişilerin tayin edilme ve istifa edilme düzeni hakkında, vakfının tasfiyesi durumunda vakıf mülkiyetinin kaderi hakkında emirleri içermelidir.

Vakıf her sene resmi yayın basınında kendi mülkiyetinin kullanma raporları yayınmakla yükümlüdür.

şirketler, kuruluşlar ve tüketici kooperatifleri haricinde daire (kiralık alanlar) malikler kooperatifleri dışındaki olan ve kamu menfaatler ve yararına faaliyet gösteren ve aşağıdaki koşullara uygun olan Ticari olmayan bir Kuruluşu için Kazakistan Cumhuriyeti Medeni Kanunu ile belirlenen şeklinde tescil edilen kuruluş kabul edilir:

 • Gelirleri elde etme amacı olmayan;
 • Elde edilen net geliri vakıf iştirakçıları aralarında dağıtmaz.

Devlet Sosyal Siparişi Gerçekleştirme Sözleşmesi’ne göre mevduat vadeli hesapların faizleri, ödenekler, gişir ve üyelik katkıları, kat mülkiyeti katılımcıların katkıları, bağışlama ve sponsorluk yardımı, karşılıksız alınan mülkiyet, karşılıksız temelinde ödenekler ve bağış paralar şeklindeki Ticari olmayan bir kuruluşunun geliri Vergi Kanunu’nun 134. maddesinin 1.fıkrasında belirtilen koşullarına uyulması takdirinde vergilendirmeye tabi olmadığı Vergi Kanunu’nun 134. maddesinin 2.fıkrası ile belirlenmiştir.

Yani yukarıda açıklanan koşullara uygun olan ticari olmayan kuruluşlar Kurumlar Gelir

Vergisi ile ilgili vergilendirmeden muaftır.

İşbu maddesinin hükümleri aşağıdaki olarak kabul edilen ticari olmayan kuruluşlar üzerine yayılmaz:

 • Kanunun 135-1.maddesi uyarınca özerk eğitim kurumları;
 • Kanunun 135.maddesi uyarınca sosyal alanda faaliyeti gerçekleştiren kurumlardır.

Ticari olmayan kurumlar için Kurumlar Gelir Vergisi Beyannamesi 130.00 formunda en geç rapor vergi döneminden sonra

gelen yılının 31 Mart gününe kadar sunulur.

Vergi Kanunu’nun 134.maddesinin 1.fıkrasında belirtilen koşullarına uyulmaması durumda ticari olmayan kuruluşunun gelirleri genel olarak belirlenen düzeninde vergilendirilmeye tabi olup Kurumlar Gelir Vergisi Beyannamesi 100.00 formunda teslim edilir.

Vergi Kanunu’nun 134.maddesinin 2.fıkrasında belirtilmeyen gelirler Kurumlar Gelir Vergisi Beyannamesinin 100.00 formunda sunulması ile birlikte genel olarak belirlenen düzeninde (134.maddesinin 4.fıkrası) vergilendirilmeye tabidir. Vergilendirilebilir gelirin mevcut olması durumda Kurumlar Gelir Vergisi yüzde 20 oranında bütçeye ödenir(Vergi Kanunu’nun 147.maddesi).

Vergilendirilme düzeni Kazakistan Cumhuriyeti Vergi Kanunu’nun 81.-149.maddeler ile düzenlenir.

Kurumlar Gelir Vergisinin Vergi Raporlarının (Beyannamesinin) (100.00 form) tanzim kuralları 2015 yılı için 25 Aralık 2014 yılı tarihli No:587 Talimatı ile onaylanmıştır, değişiklikler 28.04.2015 yılı tarihli No:290 Talimatı ile yapılmıştır.

Ticari olmayan bir kuruluş bunun yanı sıra Vergi Kanunu’nun 134.maddesi uyarınca vergilendirilmeden muaf olan gelirler ile ilgili ve genel olarak belirlenen düzeninde vergilendirilmeye tabi olan gelirler ile ilgili ayrı kayıtları tutmakla yükümlüdür.

Ticari olmayan kuruluşlar, Emlak Vergisi (taşınmaz), Arsa Vergisi (Arsa aalanı) ile vergilendirme tesislerin var olması durumda aynen olarak Emlak Vergisi ve Arsa Vergisi ile ilgili mevcut ücretlerinin hesaplarını 701.01 formunda en geç bulunduğu döneminin 15 Şubat gününe kadar ve yıllık beyannamesini 700.00 formunda en geç rapor

vergi döneminden sonra gelen yılının 31 Mart gününe kadar sunarlar.

Emlak Vergisi ile vergilendirilme düzeni Vergi Kanunu’nun 394.-402.maddeleri ile düzenlenmiştir. Vergi Kanunu’nun 134.maddesinin taleplerine uygun olan Ticari olmayan kuruluşlar için Emlak Vergisinin oranı vergi bazına karşı yüzde 0,1 oranındadır.

Arsa Vergisi ile vergilendirilme düzeni Vergi Kanunu’nun 372.-390.maddeleri ile düzenlenmiştir. Oranları farklılaştırılmış olup Vergi Kanunu’nun 381., 383.maddelerinde belirtilmiştir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi ile vergilendirilme düzeni Vergi Kanunu’nun 365.-369.maddelerinde belirtilmiştir.

Emlak Vergisi ve Arsa Vergisi (701.01 formu) ile ilgili mevcut ödemelerin vergi raporlarının (hesaplamalarının) tanzim kuralları 2015 yılı için 25 Aralık 2014 yılı tarihli No:587 Talimatı ile onaylanmıştır, değişiklikler 28.04.2015 yılı tarihli No:290 Talimatı ile yapılmıştır.

Motorlu Taşıtlar Vergisi ile ilgili, Arsa Vergisi ve Emlak Vergisi ile ilgili (700.00 formu) Vergi Raporlarının (Beyannamesi) tanzim kuralları 2015 yılı için 25 Aralık 2014 yılı tarihli No:587 Talimatı ile onaylanmıştır, değişiklikler 28.04.2015 yılı tarihli No:290 Talimatı ile yapılmıştır.

Ticari olmayan kuruluşların bilançosunda Motorlu Taşıt Araçlarının mevcut olması durumda Motorlı Taşıtlar Vergisi ile ilgili mevcut ücretlerinin hesaplarını 701.01 formunda en geç bulunduğu döneminin 05 Temmuz gününe kadar ve yıllık beyannamesini 700.00 formunda en geç rapor vergi döneminden sonra gelen yılının 31 Mart gününe kadar sunarlar.

Emlak, Arsa ve Motorlu Taşıtlar Vergisi ile vergilendirme nesnenelerinin olmaması durumda bahsi edilen formlar sunulmaz.

Ticari olmayan kuruluşlar vergi ajanları olarak kendi çalışanlarının gelirleri için Bireysel Gelir Vergisi ve Sosyal Vergisi Beyannamesini 200.00 formunda en geç raporlu üç aylık döneminden sonra gelen ikinci ayının 15.ci gününe kadar sürede sunarlar.

Ödeme Kaynağında Bireysel Gelir Vergisinin hesaplama düzeni Vergi Kanunu’nun 153.-169.maddelerinde belirtilmiştir, oranı yüzde 10’dur.

Sosyal Vergisinin hesaplama düzeni Vergi Kanunu’nun 355.-364.maddelerinde belirtilmiştir, oranı yüzde 11’dir.

Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşları konusunda Bireysel Gelir Vergisi ve Sosyal Vergisi ile ilgili vergi raporlarının (form 200.00) tanzim kuralları 2015 yılı için 28 Nisan 2015 yılı tarihli No:290 Talimatının şeklindedir.

Zorunlu sosyal sigorta sisteminin katılımcıları için ödenen Sosyal Kesintiler yüzde 5 oranında hesaplanır.

(“Sosyal Kesintilerin hesaplama ve yatırma Kurallarının onaylanması” 21 Haziran 2004 yılı tarihli No: 683 Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti’nin Kararnamesi).

Tek Biriktirme Emeklik Fonuna ödenmesi gereken Zorunlu Emeklik Katkıları, bu Zorunlu Emeklik Katkılarının hesaplama nesnesine karşı yüzde 10 oranının uygullanma yolu ile hesaplanır.

(“Tek Biriktirme Emeklik Fonuna Zorunlu Emeklik Katkıların, Zorunlu Profesyonel Emeklik Katkıların hesaplama, kesilme (tahakkuk) ve yatırma Kurallarının onaylanması” 18.10.2013 yılı tarihli No: 1116 Kazakistan Cumhuriyeti

Hükümeti’nin Kararnamesi).

Vergi, Harç veya diğer ücretlerinin ödenmesi ile ilgili Vakfının yükümlülüklerin oluşmasına yol açabilecek her türlü ekonomik işlemlerinin gerçekleştirilmesi durumda vergi makamlarına Vergi Kanunu ile öngörülmüş ilgili vergi raporu sunulur. Vergi, Harç, ücretlerin hesaplanma düzeni Vergi Kanununda belirtilmiştir.

Kurumlar Gelir Vergisi

Kazakistan Cumhuriyeti Vergi Kanunu ile başka bir şey öngörülmediği sürece Kazakistan Cumhuriyeti Vergi Kanunu’nun 115.maddesinin 9.fıkrası uyarınca karşılıksız temelinde devir edilen mülkiyetin bedeli vergiden kesilmesine tabi değildir.

Yani, bir Şirket hediye edilen malın bedelini KDV’den kesintiye dahil ettire hakkına sahip olmayacaktır.

Kazakistan Cumhuriyeti Vergi Kanunu’nun 231.maddesine göre karşılıksız olarak devir edilen mal vergilendirilen ciroya aittir.

Kazakistan Cumhuriyeti Vergi Kanunu’nun 238.maddesi uyarınca malların karşılıksız devir edilmesi durumda hem de işbu Kaunun 230.maddesinin 2.fıkrası ile öngörülmüş durumlarda vergilendirilen ciro tutarı, Katma Değer Vergisinin satış cirosuna dahil ettirmeden satış cirosunun gerçekleştirilme tarihindeki oluşan fiyat düzenine dayanılarak tespit edilir, fakat bu tutar bu malların bilanço bedelinden daha az olamaz.

Bu durumda Kazakistan Cumhuriyeti Vergi Kanunu’nun 256.maddesi

uyarınca ve işbu bölüm ile başka bir şey öngörülmediği sürece bütçeye yatırılmasına tabi olan vergi tutarının belirlenmesinde Katma Değer Vergisi mükellefi olan mal, iş, hizmet alıcısı Kazakistan Cumhuriyeti Vergi Kanunu’nun 228.maddesinin 1.fıkrasının 1) bendi uyarınca sabit kıymetler, maddi olmayan ve biyolojik valıklar, taşınmaz yatırımları, işler ve hizmetler vergilendirilen ciro amaçlarda kullanıldığı veya kullanılacağı durumda hem de Katma Değer Vergisi mükellefi olan Malveren tarafından hesap faturanın keslme tarihinde vergilendirilen ciro için hesap fatura veya işbu maddenin 2.fıkrası uyarınca sunulan başka bir belge kesildiği durumda bu sabit kıymetler, maddi olmayan ve biyolojik valıklar, taşınmaz yatırımları, işler ve hizmetler dahil olarak aldığı mallar için ödenmesine tabi olan Katma Değer Vergisi tutarını mahsup etme hakkına sahiptir.

Kazakistan Cumhuriyeti Vergi Kanunu’nun 263.maddesi uyarınca Katma Değer Vergisi mükellefi işbu madde ile diğeri belirlenmediği taktirde mal, iş, hizmet satış cirosunu gerçekleştirdiğinde belirtilen bu mal, iş, hizmet alıcısına hesap faturayı kesmekle yükümlüdür.

Yani, KDV’nin hesaplanması için her şey standart olacak, yan, hesap fatura genel olarak belirlenen düzeninde kesilir, KDV tahakkuk edilir ve sadece hediye edilen malın satırında mal adı hanesinde KARŞILIKSIZ yazılabilir.

“Muhasebe Kayıtları ve Finansal Raporlar” Kazakistan Cumhuriyeti Kanunu’na istinaden muhasebe dokümantasyonu birincil belgeleri, muhasebe kayıt sicillerini, finansal rapor tablolarını ve muhasebe kayıtları politikasını içerir.

Muhasebe kayıtları birincil belgelerine dayanılarak gerçekleştirilir. İşlmelerin veya olayların düzenlemesi

için uygullanan birincil belgelere karşı öne sürülen form ve gerekleri yetkili makamlarca ve (veya) Kazakistan Cumhuriyeti Milli (Merkez) Bankası’nca Kazakistan Cumhuriyeti Kanunları uyarınca onaylanır.

31 Mart 2015 yılı tarihli No: 241 Talimatı ile onaylanmış Muhasebe Kayıtları tutma Kurallarına göre stok satışların kayıt edilmesi için mal teslimat irsaliyesi kullanılır.

No: 562 Talimatı ile “Stokların dışarıya teslim etme irsaliyesi”nin özel formu 3-2 onaylanmıştır.

Böylece,

Benzer “kampanya”nın yapılmasına Talimatın/Emrinin yayınlanması gerektiğini düşünüyorum.

Hediye malların satınalınmasında KDV tutarı yukarıda açıklanan taleplerine uyulması takdirinde mahsup edilebilir (yani devir edilme anında KDV tahakkuk edilecektir)

 • Hediyenin satınalınması
  Borç 1330 Mallar/Hediye

Borç 1420 mahsup edilecek KDV

Alacak 3310 Malverenlerle hesaplaşma

 • Müşterilere hediyelerin verilmesi

Borç 7470 diğer giderler / kesinti değil

Alacak 1330 Makar/Hediye

Alacak 3130 ödenecek KDV

Medeni ve Hukuk özelliğindeki Sözleşmeler kapsamında Yapılmış İşlerin Hakediş Tutanağının düzenlenmesi ile birilikte bireylerden alınan hizmetlerinin 1C programında kayıt edilmesi aşağıdaki şekilde yapılır:
1) “Satınalma” işlem türü ile mal ve malzeme stoklarının ve hizmetlerinin Gelişi belgesi düzenlenir.

Önceden “Karşı Taraf” Rehberini bireyin bilgilerle doldurmak gerekir, mutlaka “Birey” statüsünü belirtmek gerekir.

2) “Mal ve malzeme stoklarının ve hizmetlerinin Gelişi” belgesinin temelinde “Aktif varlıkların ve hizmetlerin gelmesinde vergilerin hesaplanması” belgesi girilir. Bu belgede “Hesaplama türü” alanında vergilendirme amaçlarda bir bireyin gelir türü kayıt edilir.

“Hesaplama türü” alanındaki öğe “Tahakkuk türleri” hesaplama türlerinin planından seçilir.

Seçilen öğesinde “Kayıtlar” imisinde ilgili maddelere (Bireysel Gelir Vergisi) göre vergilendirme türünü seçmek gerekir. “Bireysel Gelir Vergisi’ni dahil etmek” işareti konulur.

Daha sonra “Hesapların kayıt hesapları” sekmesinde hesaplama hesabını belirtmek gerekir 3397 (Diğer kısa vadeli alacaklar) veya 3310 (Malvverenlere ve müteahhitlere karşı kısa vadeli borç). Daha sonra “hesaplamak” düğmesine basın.

Program otomatikmen Bireysel Gelir Vergisi tutarını hesaplar.

Belgeyi geçiriniz.

1) “Aktif varlıklar ve hizmetlerin gelişinde vergilerin hesaplanması” belgesi temelinde malverene yapılan ödemeyi yansıtan bir belge yapılır. Belge kesilen vergi tutarları dahil olarak “Karşı Taraflarla tek defalık ödemelerden gelir hesaplamaları” işlem türü ile birlikte düzenlenir.

2) Gerekli olan karşı Tarafın seçimini yaparak 3397 (3310) hesabına gore döner bilançosunu (mizanı) oluşturun.

 

Hizmetler, Verilmiş Hizmetler Tutanağı ile düzenlendiği durumda bu düzen uygulanır.

 1. Gerçek kişi “Yapılmış İşlerin Hakediş Tutanağı”nı sunmadığı durumda bu gerçek kişi ile karşılıklı hesaplaşmaların işlemi sadece yukarıda açıklaması verilen eylemlerinin 1.fıkrasında değiştirilir.

“Mal ve malzeme stoklarının ve hizmetlerinin Gelişi” belgesinin oluşturmanıza gerek yoktur. Sadece Borç 7210 Alacak 3397(3310) manuel kayıtları oluşturun. Manuel kayıtları oluşturmak için “İşlemler”/ “(Muhasebe ve vergi kayıtları) İşlemi” menüsüne geçiniz.

Bireysel Gelir Vergisinin hesaplanması ve kesilmesi: “Satınalma”/ “Aktif varlıkların ve hizmetlerin gelişinde vergilerin hesaplanması” menüsüne geçiniz. Belgeyi doldurun ve hesaplamak düğmesine basınız.

Sonra belgeyi geçiriniz.

1С programında döviz işlemlerini yansıtmak için, öncelikle işlemin gerçekleştirme tarihinde piyasa döviz kurları döviz rehberine girilir.

Dövizin satınalınması:

 1. “Giden Ödeme emri” belgesi – “Nakit dışı paralarının diğer bir şekilde çekilmesi”ni seçin.

Banka hesabı – dövizin satınalınması için KZT dövizinde tutarı çekilen KZT para biriminde hesabı seçin, banka ekstresine göre çekilen tutarını yazın, 1022 “Dövizinin dönüştürmesi” kayıt hesabını, karşı Taraf “Banka”, “Yoldaki paralar” nakit para hareketi maddesini belirleyin. İşlemin geçirilmesinden sonra Borç 1022 – alacak 1030 “KZT” kayıtlar oluşur.

 1. “Gelen Ödeme Emri” belgesi – “Yabancı dövizinin satınalınması”nı seçin, banka hesabı- USD para birimindeki hesabı seçin. Tablolu kısmında 99.000.0 tutarını yazın. “Satınalınan kuru” hücresindeki ödemenin açıklamasında hizmet veren bankanın dövizi satınaldığı bu banka kurunu yazın, “Dövizin dönüştürme tarihindeki piyasa kuru” hücresinde dövizin satınalındığı tarihindeki piyasa kurunu yazınız. Hesaplama hesabı – 1022 hesabı. Belgenin geçirilmesinden sonra şu işlmeler oluşur: Borç 1030 “Döviz” (Tutar 99 000,0USD ve KZT para biriminde eşdeğer tutar) – Alacak 1022 KZT para biriminde. Aynı zamanda diğer gider veya gelirler ile ilgili kayıtlar oluşur: iki döviz kurunun uygulanmasından kaynaklanan fark tutarında Borç 7470 – alacak 1022 veya Borç 1022 – Alacak 6280. 1022 hesabı “kapatılmalıdır”. Döviz satınalınmış.

Dövizin satılması durumunda:

 1. “Giden ödeme emri” belgesi – “Nakit dışı paralarının diğer bir şekilde çekilmesi”ni seçin.

Banka hesabı – dövizin çekilen USD dövizinde hesabı seçin. Tablolu kısmında 25 000,0 tutarını yazın.

Hesaplaşma hesabı – 1022 hesabı. İşlemin geçirilmesinden sonra Borç 1022 KZT dövizinde – alacak 1030 “Döviz” kayıtlar oluşur. (Tutar 25 000,0USD ve KZT para biriminde eşdeğer tutar).

 1. “Gelen Ödeme Emri” belgesi – “Yabancı dövizinin satışından gelişler”ni seçin, banka hesabı – KZT para birimindeki hesabı seçin. Ödeyen şahıs – Banka’dır. Tablolu kısmında banka ekstresine göre banka kurundan dövizin satışından cari hesabına gelen KZT tutarını yazın. Ödemenin açıklamasında “Sözleşme” hücresinde USD dövizinde banka ile sözleşmeyi seçin (mevcut olmadığı durumda Rehberde belirleyin).

“Dövizin tutarı” hücresinde 25 000,0 USD yazın, bu durumda “Satış kuru” hücresinde otomatikmen kur belirlenir. “Dövizin dönüştürme tarihindeki piyasa kuru” hücresinde dövizin satış tarihindeki piyasa kurunu yazın. Hesaplaşma hesabı – 1022 hesabı (varsayılan olarak). Belgenin geçirilmesinden sonra şu kayıtlar oluşur: Borç 1030 “KZT” – Alacak 1022 KZT para biriminde. Aynı zamanda diğer gider veya gelirler ile ilgili kayıtlar oluşur: iki döviz kurunun uygulanmasından kaynaklanan fark tutarında Borç 7470 – alacak 1022 veya Borç 1022 – Alacak 6280. 1022 hesabı “kapatılmalıdır”. Döviz satılmış, banka ekstresine göre KZT tutarının girişi KZT hesabına yapılmış.